Terms and conditions

Wettelijke vermeldingen en algemene gebruiksvoorwaarden van de openbare website en het privéportaal van de NV STELLANTIS FINANCIAL SERVICES

Dit document bestaat uit drie delen: 

 1. de wettelijke vermeldingen;  

 2. de algemene gebruiksvoorwaarden van de openbare website (toegankelijk voor alle bezoekers) https://stellantis-financial-services.be van de NV STELLANTIS FINANCIAL SERVICES (hierna de ‘Site’);

 3. de algemene gebruiksvoorwaarden van het privéportaal (voorbehouden aan clienten) van de nv STELLANTIS FINANCIAL SERVICES dat toegankelijk is via de pagina https://www.stellantis-financial-services.be/nl/espaces-clients/ van de Site (hierna het ‘Portaal’).

De algemene gebruiksvoorwaarden van het Portaal (III) zijn cumulatief van toepassing met die van de Site (II): tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn deze laatste in hun geheel van toepassing op het Portaal. Om die reden moet elke verwijzing naar de ‘Site’ in de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site (II) ook worden begrepen als een verwijzing naar het Portaal.

I. Wettelijke vermeldingen

 1. Exploitant van de Site en van het Portaal
  1. De Site en het Portaal worden geëxploiteerd door de naamloze vennootschap STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX (hierna ‘S.F.S.’), »),
   • met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 20, bus 1 - 1130 Brussel, ingeschreven in de KBO onder ondernemingsnummer 0417.159.386 (RPR - Brussel);
   • met IBAN-rekeningnummer: BE86 3100 0100 5250 – BIC: BBRUBEBB.
  2. S.F.S. is een verzekeringsagent (FSMA-inschrijvingsnummer nr. 019653 A) die optreedt als verzekeringstussenpersoon voor de verzekeringsonderneming Axa Belgium NV. S.F.S. handelt in naam en voor rekening van de verzekeringsonderneming.In het kader van die activiteit als verzekeringsagent verstrekt S.F.S. geen advies over de verzekeringsproducten.

   S.F.S. is tevens een kredietverstrekker in het kader van consumentenkredietovereenkomsten en beschikt over een erkenning als leasing- en financieringsonderneming.

  3. Bezoekers kunnen contact opnemen met S.F.S. via het volgende e-mailadres: services4you@stellantis-finance.com of via de rubriek ‘Contact’.
 2. Toezichthoudende autoriteiten op S.F.S.
  • Federale Overheidsdienst Economie
   Algemene Directie Economische Inspectie
   NGIII – Koning Albert II-laan 16,
   3e verdieping
   1000 Brussel

   Tel.: 0800 120 33 (gratis nummer)
   Fax.: 0800 120 57 (gratis nummer)
   Email: info.eco@economie.fgov.be
   Website: http://economie.fgov.be

  • De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

   FSMA
   Congresstraat12-14
   1000 Brussel

   Tel.: 02 220 52 11
   Fax.: 02 220 52 75
   Website: www.fsma.be

 3. Klachten
  1. Elk verzoek om informatie of elke betwisting over het gebruik van de Site en/of het Portaal of de door S.F.S. aangeboden diensten moet met voorrang aan S.F.S. worden gericht.
  2. Indien, ondanks de inspanningen van S.F.S., geen oplossing kan worden gevonden, kan een klacht worden ingediend (onverminderd het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen) bij de Federale Overheidsdienst Economie, waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld.

II. Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site

 1. Voorwerp
  1. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) regelen de contractuele relatie tussen S.F.S. en de bezoeker van de Site (hierna de ‘Bezoeker’) met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Site door de Bezoeker.
  2. S.F.S. en de Bezoeker worden hierna gezamenlijk de ‘Partijen’ en elk afzonderlijk een ‘Partij’ genoemd.

   De Voorwaarden bepalen de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Partijen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Site.

 2. Inhoud van de Site
  1. De Site biedt met name de volgende informatie:
   • algemene informatie over S.F.S. (in de rubriek ‘Wie zijn wij?’); »);
   • informatie over de financieringsmogelijkheden die S.F.S. aanbiedt voor zowel particulieren als professionals (in de rubriek ‘Financieren’);
   • informatie over de verzekeringen die S.F.S. aanbiedt (in de rubriek ‘Verzekeren’);
   • informatie over de diensten die S.F.S. aanbiedt aan particulieren en bedrijven (in de rubriek ‘Diensten’);
   • suggesties over het financieringsproduct dat het beste voldoet aan de specifieke behoeften van de Bezoeker nadat deze laatste een vragenlijst heeft ingevuld (in de rubriek ‘Gids voor besluitvorming’);
   • antwoorden op vaak aan S.F.S. gestelde vragen (in de rubriek ‘FAQ’);
   • verwijzingen naar de websites van de autofabrikanten waarmee S.F.S. samenwerkt.
  2. S.F.S. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Site naar eigen goeddunken aan te passen, te wijzigen of uit te breiden, zonder voorafgaande mededeling of kennisgeving.
  3. S.F.S. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Site volledig, correct en actueel is. Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. S.F.S. geeft geen garantie wat betreft de inhoud van en de informatie op de Site.
  4. Alle gegevens die via de Site aan de Bezoeker ter beschikking worden gesteld, worden louter ter informatie verstrekt en doen geen afbreuk aan eventuele wijzigingen die voortvloeien uit de uitvoering van een transactie of een lopende verrichting.
  5. De illustraties en informatie op de Site zijn louter indicatief.
 3. Toegang tot de Site
  1. De toegang tot de Site is afhankelijk van de algemene beschikbaarheid van de IT-infrastructuur van S.F.S. De Bezoeker gaat ermee akkoord dat door onderhoud, updates of andere wijzigingen aan die infrastructuur de dienst van tijd tot tijd niet optimaal beschikbaar is en dat S.F.S. hiervoor niet aansprakelijkheid kan worden gesteld.
  2. Behalve de ruimten die voorbehouden zijn aan clienten van S.F.S., zoals vermeld in deel III van dit document, is de Site vrij toegankelijk voor iedere Bezoeker.
  3. De Bezoeker stemt ermee in de Site te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  4. Om toegang te krijgen tot de Site is een internetverbinding via een Internet Service Provider (ISP) of vergelijkbaar nodig, en/of kan gebruik worden gemaakt van het openbare/particuliere telefoonnetwerk. De kosten van die toegang zijn voor rekening van de Bezoeker. De Bezoeker is zich ervan bewust dat zulke verbindingen via een openbaar/particulier telefoonnetwerk of via een internetprovider mogelijk niet veilig zijn. Het is belangrijk dat de Bezoeker nauwgezet de door S.F.S. vastgestelde toegangsprocedure volgt.
  5. De Bezoeker neemt alle nodige maatregelen opdat de technische kenmerken van zijn persoonlijke computer, interne toegang en telefoonabonnement geschikt zijn om vertrouwelijke informatie te raadplegen en zich toegang te verschaffen tot de diensten die via de Site worden aangeboden.
  6. Als de Bezoeker vragen of opmerkingen heeft in verband met de toegang tot de Site, kan hij contact opnemen met S.F.S. via de chatfunctie op de Site en het Portaal of via e-mail in de rubriek ‘contact’. S.F.S. doet zijn uiterste best om binnen een redelijke termijn de nodige hulp te bieden aan de Bezoeker. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als het daar niet in slaagt, behalve als het zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzettelijke fout.
  7. Gezien de voortdurende ontwikkeling van technieken en technologieën behoudt S.F.S. zich het recht voor om het beveiligingssysteem op elk moment eenzijdig aan te passen of te wijzigen om het hoogste beveiligingsniveau te garanderen dat redelijkerwijs kan worden geïmplementeerd met de huidige technologie. De Bezoeker gaat vooraf akkoord met dergelijke beslissing en wordt hiervan in voorkomend geval in kennis gesteld. De Bezoeker kan op elk moment zijn toegang tot de Site beëindigen door S.F.S. hiervan op de hoogte te stellen.
 4. Gebruik van de Site
  1. De Site mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met deze Voorwaarden. S.F.S. nodigt de Bezoeker uit deze laatste te lezen voordat hij de Site gebruikt.
  2. Door de Site te gebruiken, wordt de Bezoeker geacht alle Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Als de Bezoeker niet akkoord gaat met de bepalingen van de Voorwaarden, wordt hij verzocht de Site te verlaten.
  3. Het is de Bezoeker verboden om virussen, « deeplinks », « robots » of andere schadelijke automatische systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Site. Het is de Bezoeker ook verboden om de Site op enigerlei wijze te beïnvloeden of te manipuleren.
 5. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid
  1. De Partijen aanvaarden dat de verplichtingen van S.F.S., en in het bijzonder de verplichtingen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Site door de Bezoeker, worden gekwalificeerd als inspanningsverbintenissen.
  2. Behalve in geval van bedrog kan S.F.S. niet aansprakelijk worden gesteld in geval van fouten of omissie in de informatie die door S.F.S. of door derden wordt verstrekt en ter beschikking van de Bezoeker wordt gesteld op de Site.
  3. S.F.S. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade dan ook die de Bezoeker lijdt door het gebruik van de Site. De Bezoeker gebruikt de op of via de Site geraadpleegde informatie op eigen risico.
  4. S.F.S. geeft geen garantie voor de goede werking van de Site en aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van storing of niet-beschikbaarheid. S.F.S. is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onderbrekingen in de onlinebeschikbaarheid van de Site door technische fouten, virussen of andere factoren waarover S.F.S. geen controle heeft.
  5. S.F.S. is niet aansprakelijk voor verlies of schade doordat de Site op onrechtmatige of ongeoorloofde wijze is geraadpleegd of gebruikt of daartoe een poging is ondernomen, of doordat de Site is geraadpleegd of gebruikt op een manier die niet voldoet aan de regels die zijn uiteengezet in de Voorwaarden of die anderszins door S.F.S. zijn meegedeeld.

   De Bezoeker moet ervoor zorgen dat zijn persoonlijke computer die hij gebruikt om verbinding te maken met de Site niet is geïnfecteerd door een vijandig programma (virus, worm, Trojaans paard enz.).

  6. De Bezoeker verklaart op de hoogte te zijn van de technische mogelijkheden en beperkingen van het internet bij het raadplegen en overdragen van gegevens, in het bijzonder wat betreft de responstijden.
  7. De Bezoeker erkent dat hij de Site op eigen risico bezoekt en gebruikt en dat S.F.S. in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor enige daaruit voortvloeiende schade voor de Client, tenzij S.F.S. zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzettelijke fout.
 6. Privacybeleid
  1. S.F.S. verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven en zich te schikken naar alle Belgische wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen die in overeenstemming met die Verordening zijn aangenomen.
  2. S.F.S. kan persoonsgegevens van de Bezoeker verwerken in het kader van het gebruik van de Site, zoals dat is beschreven in het Privacybeleid en in het Cookiebeleid
  3. S.F.S. heeft alle redelijke maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen en zal dat blijven doen, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen. De Bezoeker aanvaardt echter dat S.F.S. niet alle risico's in verband met het gebruik van het internet kan vermijden. Dat geldt in het bijzonder voor de risico's die verband houden met de beveiligingsarchitectuur van het systeem van de Bezoeker.
 7. Hyperlinks
  1. Tenzij anders bepaald, moet iedere Bezoeker die een website of blog heeft en die daarop, voor welk doel dan ook, een eenvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de startpagina van de Site of naar een andere pagina, daarvoor vooraf de schriftelijke toestemming vragen aan S.F.S. Elke toegestane link moet op eenvoudig verzoek van S.F.S worden verwijderd.
  2. S.F.S. wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites waarnaar de Bezoeker wordt doorverwezen via links op de Site en wordt niet geacht de inhoud te aanvaarden die via die links beschikbaar wordt gesteld. Websites van derden en de inhoud van die sites vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun auteur(s). S.F.S. verbindt zich ertoe links te verwijderen waarvan het weet dat ze naar illegale informatie of activiteiten leiden.
 8. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De logo's, teksten, lay-out, illustraties en andere samenstellende elementen van de Site zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en recht op afbeelding en alle andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Al deze elementen zijn eigendom van S.F.S. of, in voorkomend geval, van een derde partij van wie S.F.S. de benodigde toestemmingen heeft verkregen. De elementen op de Site blijven dus eigendom van S.F.S., zelfs als ze worden gedownload.
  2. Tenzij anders is bepaald, kan het tekst- en cijfermateriaal op de Site kosteloos worden gebruikt, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en het niet wordt gebruikt voor commerciële of reclamedoeleinden (maar bijvoorbeeld voor informatieve, wetenschappelijke, educatieve of privédoeleinden enz.). Alle reproducties van die informatie voor commerciële of reclamedoeleinden, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van de andere samenstellende elementen van de Site, zoals de grafische lijn, de afbeeldingen, de geluiden of de informaticatoepassingen, zijn echter strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van S.F.S. Een dergelijk verzoek moet worden geadresseerd aan S.F.S. op het volgende e-mailadres: sfbe-compliance@stellantis-finance.com.
  3. Dat de Bezoeker de Site raadpleegt, betekent in geen geval dat de intellectuele rechten van S.F.S. worden overgedragen aan de Bezoeker.
  4. De software die S.F.S. in staat stelt onlinediensten aan zijn Bezoekers aan te bieden, met inbegrip van de software die specifiek voor de Site is ontwikkeld en alle onderdelen daarvan, zijn auteurs- en merkenrechtelijk beschermd.
  5. De Bezoeker verbindt zich ertoe de software alleen te gebruiken om verbinding te maken met S.F.S. De Bezoeker verbindt zich ertoe de auteursrechten verbonden aan die programma's niet te kopiëren, te wijzigen of op welke manier dan ook te schenden.

   S.F.S. verleent met andere woorden aan de Bezoeker alleen een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de software te gebruiken die toegang biedt tot de Site en de onlinediensten van de Site. Niettegenstaande deze licentie blijven alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van S.F.S. of van derden eigendom van S.F.S. of van die derden.

 9. Wijzigingen van de Voorwaarden

  S.F.S. behoudt zich het recht voor de Voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen. De Bezoeker wordt dan ook uitgenodigd om de Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 10. Deelbaarheid

  Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, of geacht zou worden de geldigheid of afdwingbaarheid van de Voorwaarden als geheel in gevaar te brengen, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden echter van kracht en wordt de niet-afdwingbare of onwettige bepaling vervangen door een afdwingbare of wettelijke bepaling die de oorspronkelijke intentie van de Partijen het beste tot uitdrukking brengt.

 11. Afstand

  Dat S.F.S. een of meer bepalingen van de Voorwaarden niet toepast, kan door de Bezoeker nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van de Voorwaarden.

 12. Vertrouwelijkheid

  De Bezoeker verbindt zich ertoe om persoonlijke informatie die hij tijdens het gebruik van de Site heeft ontvangen niet door te geven aan derden.

 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Deze Voorwaarden vallen onder de toepassing van het Belgische recht.

 14. Bevoegde rechtbanken

  Elk geschil tussen de Partijen dat niet in der minne kan worden geregeld, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de Bezoekers om zich te beroepen op de dwingende bepalingen ter zake.

 15. Contact
  1. Voor informatie over de Site of de inhoud ervan kan de Bezoeker contact opnemen met S.F.S. via het e-mailadres services4you@stellantis-finance.com in het kader van een krediet- of Private Lease-contract of via het e-mailadres lease4you@stellantis-finance.com in het kader van een professioneel lease- of renting-contract, of via de rubriek ‘Contact’.
  2. S.F.S. doet zijn uiterste best om binnen een redelijke termijn de nodige hulp te bieden aan de Bezoeker. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als het daar niet in slaagt, tenzij het zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzettelijke fout.

 

III. Algemene gebruiksvoorwaarden van het Portaal

 

 1. Voorwerp
  1. Het Portaal wordt door S.F.S. geëxploiteerd en beschikbaar gesteld aan elke client (hierna de ‘Client).
  2. Dit punt III (hierna de ‘Portaalvoorwaarden’) regelt de contractuele relatie tussen S.F.S. en de Client met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het Portaal door de Client, of door de natuurlijke persoon of personen die de Client vertegenwoordigen als de Client een rechtspersoon is.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de Portaalvoorwaarden cumulatief van toepassing met de onder punt II opgesomde Voorwaarden.
 2. Inhoud van het Portaal
  1. Het Portaal biedt met name de volgende informatie aan de Client:
   • algemene en commerciële informatie over S.F.S.;
   • persoonlijke informatie van de Client en/of de contactpersoon (bv. naam, clientnummer, telefoonnummer, enz.) zoals geregistreerd in de databanken van S.F.S.;
   • het/de contract(en) die de Client heeft gesloten met S.F.S. met de specifieke informatie over dat/die contract(en) (bv.: de nummerplaat, het gebruikte bankrekeningnummer, de betrokken partijen enz.);
   • de facturen en creditnota's die S.F.S. aan de Client heeft uitgereikt en/of, in voorkomend geval, de verzonden boetes;
   • antwoorden op vaak aan S.F.S. gestelde vragen in de vorm van een FAQ-rubriek op het Portaal.

   De verstrekte informatie kan variëren afhankelijk van het type Client (particulier of professioneel).

   Het Portaal kan ook worden gebruikt om bepaalde verzoeken in te dienen bij S.F.S., via de rubriek ‘Verzoek’.

  2. Om de persoonlijke informatie op het Portaal te wijzigen of te corrigeren, dient de Client een verzoek in bij S.F.S. Dat verzoek kan worden gedaan via de rubriek ‘Verzoek’ van het Portaal.
 3. Toegang tot het Portaal
  1. Om zich te registreren op het Portaal moet de volgende informatie worden verstrekt: een contractnummer, een geboortedatum voor een particulier of een btw-nummer voor een professional, een e-mailadres, de taalkeuze en een wachtwoord.
   1. Als al die informatie reeds beschikbaar is in de systemen van S.F.S., wordt automatisch een clientenaccount aangemaakt op het portaal en wordt een e-mail naar de Client gestuurd waarin hij wordt uitgenodigd om in te loggen en een vertrouwelijk wachtwoord te kiezen.
  2. Voor een beveiligde toegang tot het Portaal is de volgende informatie vereist: het e-mailadres dat is gebruikt om zich te registreren op het Portaal en het vertrouwelijke wachtwoord dat de Client heeft gekozen en gepersonaliseerd.
  3. De toegang tot het Portaal wordt geweigerd als S.F.S. een probleem in het authenticatieproces van de Client ontdekt.
  4. Indien nodig kan de Client contact opnemen met S.F.S. voor hulp bij het aanmelden bij of het gebruik van het Portaal. Contact opnemen kan via de chatfunctie op het Portaal, via het e-mailadres services4you@stellantis-finance.com voor consumentenkredietcontracten, service-only-contracten en Private Lease-contracten, via het e-mailadres lease4you@stellantis-finance.com voor professionele lease- of renting-contracten, of via de rubriek ‘Contact’. S.F.S. doet zijn uiterste best om binnen een redelijke termijn de nodige hulp te bieden aan de Bezoeker. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als het daar niet in slaagt, tenzij het zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzettelijke fout.
 4. Aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of misbruik van identificatiecodes
  1. Indien de Client merkt of vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van zijn account via het Portaal, wordt hij ten zeerste aangeraden om dringend zijn persoonlijk wachtwoord te wijzigen. Als de Client zijn e-mailadres of wachtwoord verliest, of als hij vermoedt dat een derde zijn e-mailadres of wachtwoord heeft of kan hebben verkregen, door diefstal of anderszins, moet de Client S.F.S. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van het/de werkelijk(e) of vermoed(e) misbruik, verlies of diefstal van het gebruikersnummer of wachtwoord. Dat kan per chat, via de rubriek ‘Contact’ of op het e-mailadres services4you@stellantis-finance.com voor consumentenkredietcontracten, service-only-contracten en Private Lease-contracten, of op het e-mailadres lease4you@stellantis-finance.com voor professionele lease- of renting-contracten.

   Na ontvangst van die informatie blokkeert S.F.S. de toegang tot de account van de Client, als die om veiligheidsredenen nog niet tijdelijk is geblokkeerd. S.F.S. heeft altijd het recht om de toegang van de Client tot het Portaal te blokkeren als S.F.S. vermoedt dat het systeem misbruikt of oneigenlijk gebruikt wordt.

  2. Voordat de toegang wordt gereactiveerd, heeft S.F.S. het recht om aan de Client te vragen dat hij het bewijs levert dat er geen misbruik of oneigenlijk gebruik is of wordt gemaakt van het systeem. De Client verbindt zich ertoe om dat bewijs op verzoek van S.F.S. onmiddellijk te leveren.
  3. S.F.S. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van blokkering, misbruik of oneigenlijk gebruik zoals bepaald in dit artikel, tenzij S.F.S. zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzettelijke fout..
 5. Duur en beëindiging
  1. S.F.S. beëindigt in de volgende gevallen met onmiddellijke ingang de toegang tot en het gebruik van het Portaal:
   • op de dag van kennisgeving van overlijden of onbekwaamheid van de Client, in het geval van een natuurlijke persoon;
   • • als de Client een ernstige inbreuk pleegt op een van de bepalingen van de Voorwaarden en/of de Portaalvoorwaarden.
  2. S.F.S. beëindigt in de volgende gevallen binnen 3 maanden de toegang tot en het gebruik van het Portaal:
   • als de Client niet langer een klant is van S.F.S.