Privacyverklaring

Privacyverklaring

 Deze verklaring vat de belangrijkste informatie samen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door S.F.S.

1.      WIE VERZAMELT UW PERSOONSGEGEVENS?

2.      WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT S.F.S.?

2.1.       Een kredietovereenkomst sluiten

2.1.1.           Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon 2

2.1.2.          Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoon

2.2.       Een verzekeringsovereenkomst sluiten

2.2.1.          Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon

2.2.2.          Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoon

2.3.       Een leasing- of rentingovereenkomst sluiten

2.3.1.          Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon

2.3.2.          Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoon

2.4.      Een account aanmaken op het platform My profile en contact opnemen met S.F.S.

3.      Voor welke doeleinden en op welke basis gebruikt S.F.S. de persoonsgegevens?

3.1.       Algemene doeleinden

3.2.       Een kredietovereenkomst sluiten

3.2.1.          Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon

3.2.2.          Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoone

3.3.       Een verzekeringsovereenkomst sluiten

3.3.1.          Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon

3.3.2.          Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoon

3.4.      Een leasing- of rentingovereenkomst sluiten

3.4.1.          Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon

3.4.2.         Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoon

3.5       Een account aanmaken op het platform My profile en contact opnemen met S.F.S.

4.     WAAROM DEELT S.F.S. UW PERSOONSGEGEVENS?

5.      HOE LANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

6.     WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DIE UITOEFENEN?

 

 1. WIE VERZAMELT UW PERSOONSGEGEVENS?

  Le responsable du traitement est la SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICES (hierna « S.F.S. »), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 20, bus 1 - 1130 Brussel (KBO 0417.159.386).
   

 2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT S.F.S.?

  Afhankelijk van de aard van uw relatie met S.F.S. en het soort overeenkomst dat wordt gesloten, kan S.F.S. verschillende soorten informatie over u verzamelen. De verschillende scenario’s worden hieronder beschreven, met dien verstande dat meerdere punten van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

  1. Een kredietovereenkomst sluiten
   1. Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon

    Bij het sluiten en uitvoeren van de kredietovereenkomst met een natuurlijke persoon kan S.F.S. de volgende informatie verzamelen en verwerken:

    • identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, nummer identiteitskaart of paspoort, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, foto, rijksregisternummer, btw-nummer);
    • (elektronische) handtekening;
    • contactgegevens (woonplaats, maatschappelijke zetel, e-mailadres, telefoonnummer);
    • gegevens met betrekking tot de gezinssituatie (bv.: burgerlijke staat, aantal kinderen ten laste);
    • gegevens met betrekking tot de tewerkstelling (bv.: werkgever, functie, anciënniteit bij de werkgever, inkomsten) en andere ontvangen inkomsten;
    • gegevens met betrekking tot door de consument gedragen kosten, met name reeds afgesloten en nog lopende kredietovereenkomsten;
    • bankgegevens, inclusief een kopie van de bankkaart;
    • gegevens verstrekt door officiële instanties (bv.: om een overmatige schuldenlast tegen te gaan, moet de kredietverstrekker openbare of semi-openbare databanken raadplegen met betrekking tot uw schuldenlast);
    • gegevens met betrekking tot uw terugbetalingen.

     

   2. Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoon

    Bij het sluiten en uitvoeren van een kredietovereenkomst met een rechtspersoon kan S.F.S. de volgende informatie verzamelen en verwerken (die echter alleen ‘persoonsgegevens’ zijn waarvoor de regels van deze verklaring gelden voor zover ze betrekking hebben op een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van de rechtspersoon):

    • identificatiegegevens van de ondertekenaar (bv.: naam, voornaam, nummer identiteitskaart of verblijfsvergunning, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, foto, rijksregisternummer);
    • identificatiegegevens van de onderneming/rechtspersoon (bv.: naam, btw-nummer, bestuurders, activiteitsgebieden);
    • contactgegevens (maatschappelijke zetel, e-mailadres, telefoonnummer);
    • bankgegevens, inclusief een kopie van de bankkaart;
    • gegevens verstrekt door officiële instanties;
    • de betalingsgeschiedenis van uw overeenkomsten met Stellantis Financial Services.

     

  2. Een verzekeringsovereenkomst sluiten
   1. Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon

    Bij het het sluiten en uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst met een natuurlijke persoonkan S.F.S. de volgende informatie verzamelen en verwerken:

    • identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, nummer identiteitskaart of paspoort, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, foto, rijksregisternummer);
    • (elektronische) handtekening;
    • contactgegevens (woonplaats, maatschappelijke zetel, e-mailadres, telefoonnummer);
    • gegevens met betrekking tot de gezinssituatie (bv.: burgerlijke staat, aantal kinderen ten laste);
    • gegevens met betrekking tot de tewerkstelling (bv.: werkgever, functie, anciënniteit bij de werkgever, inkomsten) en andere ontvangen inkomsten;
    • gegevens met betrekking tot door de consument gedragen kosten, met name reeds afgesloten en nog lopende kredietovereenkomsten;
    • bankgegevens, inclusief een kopie van de bankkaart;
    • gegevens verstrekt door officiële instanties (bv.: om een overmatige schuldenlast tegen te gaan, moet de kredietverstrekker openbare of semi-openbare databanken raadplegen met betrekking tot uw schuldenlast);
    • gegevens met betrekking tot uw terugbetalingen.

     

   2. Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoon

    Bij het sluiten en uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst met een rechtspersoon kan S.F.S. de volgende informatie verzamelen en verwerken (die echter alleen ‘persoonsgegevens’ zijn waarvoor de regels van deze verklaring gelden voor zover ze betrekking hebben op een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van de rechtspersoon):

    • identificatiegegevens van de ondertekenaar (bv.: naam, voornaam, nummer identiteitskaart of verblijfsvergunning, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, foto, rijksregisternummer);
    • identificatiegegevens van de onderneming/rechtspersoon (bv.: naam, btw-nummer, bestuurders, activiteitsgebieden);
    • contactgegevens (maatschappelijke zetel, e-mailadres, telefoonnummer);
    • bankgegevens, inclusief een kopie van de bankkaart;
    • gegevens verstrekt door officiële instanties;
    • de betalingsgeschiedenis van uw overeenkomsten met S.F.S.

     

  3. Een leasing- of rentingovereenkomst sluiten
   1. Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon

    Bij het sluiten en uitvoeren van een leasing- of rentingovereenkomst met een natuurlijke persoon

    • identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, nummer identiteitskaart of verblijfsvergunning, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, foto, rijksregisternummer);
    • (elektronische) handtekening;
    • contactgegevens (woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
    • gegevens met betrekking tot de gezinssituatie (bv.: aantal kinderen ten laste);
    • gegevens met betrekking tot de tewerkstelling (bv.: werkgever, functie, anciënniteit bij de werkgever, inkomsten) en andere ontvangen inkomsten;
    • gegevens met betrekking tot de door de consument gedragen kosten, met name reeds afgesloten en nog lopende kredietovereenkomsten;
    • bankgegevens, inclusief een kopie van de bankkaart;
    • gegevens met betrekking tot uw terugbetalingen;
    • bewijs van recent inkomen;
    • de betalingsgeschiedenis van uw overeenkomsten met S.F.S.

     

   2. Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoon

    Bij het sluiten en uitvoeren van een leasing- of rentingovereenkomst met een rechtspersoonkan S.F.S. de volgende informatie verzamelen en verwerken (die echter alleen ‘persoonsgegevens’ zijn waarvoor de regels van deze verklaring gelden voor zover ze betrekking hebben op een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van de rechtspersoon):

    • identificatiegegevens van de ondertekenaar (bv.: naam, voornaam, nummer identiteitskaart of verblijfsvergunning, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, foto, rijksregisternummer);
    • identificatiegegevens van de onderneming/rechtspersoon (bv.: naam, btw-nummer, bestuurders, activiteitsgebieden);
    • contactgegevens (maatschappelijke zetel, e-mailadres, telefoonnummer);
    • bankgegevens, inclusief een kopie van de bankkaart;
    • gegevens verstrekt door officiële instanties;
    • de betalingsgeschiedenis van uw overeenkomsten met Stellantis Financial Services.

     

  4. Een account aanmaken op het platform My profile en contact opnemen met S.F.S.

   Als u een account aanmaakt op ons plateform My profile, verzamelt S.F.S. uw inlog- en gebruiksgegevens voor het platform. Het gaat onder meer om gegevens zoals:

   • de tijd doorgebracht op een pagina;
   • het gebruik van de chatfunctie;
   • het gebruik van de formulieren.
   In het algemeen, de verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan uw persoon als zodanig, maar veeleer aan het profiel dat u vertegenwoordigt. U geeft toestemming voor de verwerking van deze gegevens als u de cookies aanvaardt. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid.

   Wanneer u contact opneemt met S.F.S.worden alle gegevens verzamelt die u manueel invoert in de aanvraagformulieren (aanvraag voor een adreswijziging, verlenging of beëindiging van uw overeenkomst, wijziging van contactpersoon of bankrekening gekoppeld aan uw overeenkomst, aanvraag van documenten enz.) in uw klantenruimte of die u meedeelt als u een e-mail stuurt naar onze diensten.

    

 3. VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE BASIS GEBRUIKT S.F.S. DE PERSOONSGEGEVENS?

  De verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘GDPR’) vereist dat elke verwerking gebaseerd is op een van de zes grondslagen voor rechtmatigheid die erin worden opgesomd:

  • de toestemming van de betrokkene,
  • de noodzaak van de uitvoering van een met de betrokkene gesloten overeenkomst of precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene,
  • een wettelijke verplichting,
  • de bescherming van de vitale belangen van een natuurlijk persoon,
  • een taak van algemeen belang of,
  • het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke.
  In de onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de verschillende doeleinden waarvoor S.F.S. de gegevens verwerkt en van de grondslagen voor de rechtmatigheid van die verwerking.

   

  1. Algemene doeleinden

   Wanneer u contact opneemt met S.F.S., kan S.F.S., behalve voor de doeleinden die specifiek zijn voor uw situatie en die met name afhankelijk zijn van de aard van de overeenkomst die u wilt sluiten (krediet, verzekering, leasing, renting...), uw gegevens verwerken voor de algemene doeleinden die worden beschreven in de onderstaande tabel.

   Grondslagen voor rechtmatigheid

   Doeleinden

   Naleving van de wettelijke verplichtingen van S.F.S. 

   • bestrijding van witwassen en van de financiering van terrorisme; ;

   Uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen

   • informatie verstrekken aan de consument;
   • op verzoek van de klant een account aanmaken op het platform van S.F.S.; ;
   • verzoeken van de klant inwilligen (adreswijziging, verlenging of beëindiging van uw overeenkomst, wijziging van contactpersoon of bankrekening gekoppeld aan uw overeenkomst, aanvraag van documenten enz.); ;
   • verwerking voor de elektronische ondertekening van (pre)contractuele documenten;
   • opvolging van commerciële besprekingen met onze klanten en beantwoorden van eventuele vragen;

   Gerechtvaardigde belangen van S.F.S. 

   Gerechtvaardigd belang van S.F.S. om zijn fysieke en logische activa te beschermen tegen opzettelijke en/of onopzettelijke bedreigingen: 

   • de juistheid van door de klanten verstrekte gegevens controleren;  
   • bewijs/bewijzen verzamelen en de belangen van S.F.S. in de rechtbank verdedigen op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om zijn rechten in de rechtbank te beschermen;
   • het IT-systeem beheren en beveiligen;
   • fraude voorkomen;
   • risicobeoordelingen uitvoeren en vereenvoudiging, optimalisering en/of automatisering doorvoeren; 
   • misbruik melden dat ernstige schade toebrengt of kan toebrengen aan onze financiële status, resultaten en/of reputatie;

   Het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om zijn activiteiten te promoten en te ontwikkelen:

   • promotie voeren en commerciële prospectie organiseren voor de producten en diensten van S.F.S./die door S.F.S. op de markt worden gebracht, onder meer via klantenbinding en via direct marketing voor producten en diensten van S.F.S. die vergelijkbaar zijn met de door de klant gekochte producten en diensten;
   • commerciële doelstellingen bepalen en opvolgen;
   • klanten beheren, onder meer via het uitvoeren van statistische analyses of studies (risicobeoordeling, marketing enz.);

   Gerechtvaardigd belang van S.F.S. bij het goede administratieve beheer van zijn activiteiten: :

   • de activiteiten van S.F.S. opvolgen en de verschillende personen die verbonden zijn met S.F.S. administratief identificeren, zodat dossiers, de eventuele tussenpersoon en andere betrokken partijen kunnen worden geïdentificeerd op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om alle betrokken partijen nauwkeurig te identificeren;
   • telefoongesprekken en elektronische gesprekken opnemen met het oog op het opleiden en controleren van zijn medewerkers en als bewijs van commerciële transacties en gevoerde gesprekken;
   • rechten krachtens de AVG beheren, alsook klachten, geschillen en buitengerechtelijke, gerechtelijke of administratieve procedures beheren;

   Toestemming

   • directmarketingacties voeren met betrekking tot producten en diensten van S.F.S. die niet vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die de klant al heeft gekocht of met betrekking tot producten en diensten van derden;
   • cookies gebruiken om het gebruik van het platform en de diensten van S.F.S. te analyseren en te optimaliseren voor het klantenprofiel dat u vertegenwoordigt (raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid)).

  2. Een kredietovereenkomst sluiten
   1. Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon

    Grondslagen voor rechtmatigheid

    Doeleinden

    de identiteit en de kredietwaardigheid van de klant controleren;

    • Uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen

    Exécution du contrat ou de mesures précontractuelles

    • de consument advies verstrekken over de kredietovereenkomst en zijn kredietaanvraag beoordelen;
    • een kredietovereenkomst sluiten en uitvoeren;

    Gerechtvaardigde belangen van S.F.S.

    • bedragen invorderen die uit hoofde van de kredietovereenkomst verschuldigd zijn op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om ervoor te zorgen dat zijn klanten hun contractuele verplichtingen nakomen;

   2. Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoon

    Grondslagen voor rechtmatigheid

    Doeleinden

    Naleving van de wettelijke verplichtingen van S.F.S.

    • de identiteit en de kredietwaardigheid van de klant controleren;
    • de identiteit controleren van de natuurlijke persoon die namens de onderneming tekent;
    • de functie van vertegenwoordiger en uiteindelijke begunstigde van de onderneming controleren;

    Uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen

    • een kredietovereenkomst sluiten en uitvoeren;

    Gerechtvaardigde belangen van S.F.S.

    • bedragen invorderen die uit hoofde van de kredietovereenkomst verschuldigd zijn op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om ervoor te zorgen dat zijn klanten hun contractuele verplichtingen nakomen;

  3. Een verzekeringsovereenkomst sluiten
   1. Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon

    Grondslagen voor rechtmatigheid

    Doeleinden

    Naleving van de wettelijke verplichtingen van S.F.S.

    • de richtlijn Verzekeringsdistributie uitvoeren, die bepaalt dat de ondertekenaar moet worden geïdentificeerd;
    • aan de verplichting van S.F.S. voldoen om te antwoorden op vragen van toezichthoudende of overheidsinstanties zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Nationale Bank van België (NBB) en sectorale of consumentenorganisaties;
    • de verzekeringswetgeving naleven en in het bijzonder de wet van 4 april 2014 en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die bepalen dat persoonsgegevens moeten worden verzameld om een aanbod uit te brengen en een verzekeringsovereenkomst te sluiten en om schadegevallen af te handelen;
    • de wet van 18 september 2017 naleven tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, die de identificatie- en verificatieverplichtingen oplegt, zoals bedoeld in de artikelen 21 tot 29;
    • de identiteit en de geschiktheid van de klant controleren;
    • controleren of de klant de toelating heeft om het verzekerde voertuig te besturen;

    Uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen

    • de consument advies verstrekken over de verzekeringsovereenkomst en zijn verzekeringsaanvraag beoordelen, op basis van het gerechtvaardigd belang van S.F.S.;
    • een verzekeringsovereenkomst sluiten;
    • schadegevallen beheren;
    • de specifieke behoeften van elke eventuele verzekerde bestuderen om geschikte overeenkomsten aan te bieden in het kader van de naleving van de adviesplicht van de verzekeringsdistributeur;
    • verzekeringsrisico’s beoordelen om het tarief te bepalen en de verzekerbaarheid te verifiëren;
    • contractuele waarborgen uitvoeren;
    • verhaal uitoefenen waarvoor de verzekeraar uit hoofde van de overeenkomst gesubrogeerd wordt in de rechten van de verzekerde;

    Gerechtvaardigde belangen van S.F.S.

    • bedragen invorderen die uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst verschuldigd zijn op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om ervoor te zorgen dat zijn klanten hun contractuele verplichtingen nakomen;
    • schadekosten verhalen op aansprakelijke derden op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om volledige schadeloosstelling te verkrijgen;
    • preventieve maatregelen nemen die door de verzekeraar worden voorgesteld op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om de risico’s van schadegevallen te beperken;

    Toestemming

    • gezondheidsgegevens verwerken met het oog op het sluiten en beheren van verzekeringsovereenkomsten, een schadegeval met lichamelijk letsel of uw medisch dossier (verkeersongeval enz.);
    • gezondheidsgegevens verwerken om te beoordelen in hoeverre het opportuun is dat een verzekeringsovereenkomst wordt gesloten.

   2. Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoon

    Grondslagen voor rechtmatigheid

    Doeleinden

    Naleving van de wettelijke verplichtingen van S.F.S.

    • de richtlijn Verzekeringsdistributie uitvoeren, die bepaalt dat de ondertekenaar moet worden geïdentificeerd;
    • voldoen aan onze verplichting om te antwoorden op vragen van toezichthoudende of overheidsinstanties zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Nationale Bank van België (NBB) en sectorale of consumentenorganisaties;
    • de verzekeringswetgeving naleven en in het bijzonder de wet van 4 april 2014 en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die bepalen dat persoonsgegevens moeten worden verzameld om een offerte uit te brengen en een verzekeringsovereenkomst te sluiten en om schadegevallen af te handelen;
    • de wet van 18 september 2017 naleven tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, die de identificatie- en verificatieverplichtingen oplegt, zoals bedoeld in de artikelen 21 tot 29;
    • De identiteit van de klant controleren
    • de identiteit en de vertegenwoordigende functie controleren van de natuurlijke persoon die namens de onderneming tekent;
    • controleren of de klant de toelating heeft om het verzekerde voertuig te besturen;

    Uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen

    • overeenkomsten en schadegevallen beheren;
    • de specifieke behoeften van elke eventuele verzekerde bestuderen om geschikte overeenkomsten aan te bieden in het kader van de naleving van de adviesplicht van de verzekeringsdistributeur;
    • verzekeringsrisico’s beoordelen om het tarief ervan te bepalen en de verzekerbaarheid ervan te verifiëren;
    • contractuele waarborgen uitvoeren;
    • verhaal uitoefenen waarvoor de verzekeraar uit hoofde van de overeenkomst gesubrogeerd wordt in de rechten van de verzekerde.

    Gerechtvaardigde belangen van S.F.S.

    • bedragen invorderen die uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst verschuldigd zijn op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om ervoor te zorgen dat zijn klanten hun contractuele verplichtingen nakomen;
    • schadekosten verhalen op aansprakelijke derden op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om volledige schadeloosstelling te verkrijgen;
    • preventieve maatregelen nemen die door de verzekeraar worden voorgesteld op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om de risico’s van schadegevallen te beperken.

    Toestemming

    • gezondheidsgegevens verwerken met het oog op het sluiten en beheren van verzekeringsovereenkomsten, een schadegeval met lichamelijk letsel of uw medisch dossier (verkeersongeval enz.);
    • gezondheidsgegevens verwerken om te beoordelen in hoeverre het opportuun is dat een verzekeringsovereenkomst wordt gesloten.

  4. Een leasing- of rentingovereenkomst sluiten
   1. Scenario 1: de overeenkomst wordt gesloten door een natuurlijke persoon

    Grondslagen voor rechtmatigheid

    Doeleinden

    Naleving van de wettelijke verplichtingen van S.F.S.

    • de identiteit en de kredietwaardigheid van de klant controleren;

    Uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen

    • de leasing- of rentingovereenkomst sluiten en uitvoeren;

    Gerechtvaardigde belangen van S.F.S.

    • bedragen invorderen die uit hoofde van de leasing- of rentingovereenkomst verschuldigd zijn op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om ervoor te zorgen dat zijn klanten hun contractuele verplichtingen nakomen;

   2. Scenario 2: de overeenkomst wordt gesloten door een rechtspersoon

    Grondslagen voor rechtmatigheid

    Doeleinden

    Uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen

    • De leasing- of rentingovereenkomst sluiten en uitvoeren
    • De identiteit en de kredietwaardigheid van de klant controleren
    • De identiteit controleren van de natuurlijke persoon die namens de onderneming tekent
    • De functie van vertegenwoordiger en ultieme begunstigde van de onderneming controleren

    Gerechtvaardigde belangen van S.F.S.

    • bedragen invorderen die uit hoofde van de leasing- of rentingovereenkomst verschuldigd zijn op basis van het gerechtvaardigde belang van S.F.S. om ervoor te zorgen dat zijn klanten hun contractuele verplichtingen nakomen;

     

  5. Een account aanmaken op het platform My profile en contact opnemen met S.F.S.

   Wanneer u een account aanmaakt op ons platform en/of contact opneemt met S.F.S., worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming om uw verzoek in te willigen.

    

 4. WAAROM DEELT S.F.S. UW PERSOONSGEGEVENS?

  Voor de hierboven vermelde doeleinden kunnen persoonsgegevens worden meegedeeld aan:

  • vennootschappen die deel uitmaken van de groep;
  • de dealer en het merk dat aan uw overeenkomst is gekoppeld om ervoor te zorgen dat uw overeenkomst goed wordt uitgevoerd;
  • onderaannemers en externe dienstverleners van S.F.S.;
  • verzekeringsmaatschappijen waarvoor S.F.S. als tussenpersoon optreedt;
  • derden aan wie de kredietovereenkomst zal worden overgedragen en/of toegewezen in geval van securitisatie van de overeenkomst. De overeenkomst kan worden gesecuritiseerd (door overdracht ervan aan een derde emittent van effecten of door toewijzing ervan aan een specifiek compartiment). In dat geval kunnen de persoonsgegevens en verplichtingen van de consument en van de zekerheidsteller worden doorgegeven aan derden aan wie de kredietovereenkomst zal worden overgedragen (zoals de derde emittent van effecten of beheerder van het compartiment in geval van securitisatie, of de derde pandhoudende schuldeiser in geval van verpanding), evenals aan andere derden die bij dit soort transacties betrokken zijn (zoals agenten, trustees of portefeuilletoezichthouders). Die derden, die gebonden zijn aan het beroepsgeheim, mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de overgedragen kredietovereenkomst en/of de uitoefening van hun respectieve taken.
  • met uw toestemming, aan partners van S.F.S. zodat zij mededelingen aan u kunnen doen. Alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de aan hen toegewezen taak worden dan doorgegeven.

  In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in het kader van IT-ontwikkeling of securisatie) kan S.F.S. (een deel van) uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven. In voorkomend geval zal S.F.S. voorzien in passende waarborgen. Een kopie van die waarborgen kan op verzoek worden verkregen door een e-mail te sturen naar S.F.S. Finance Belux

   

 5. HOE LANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

  De duur van de bewaring van uw gegevens wordt bepaald door:

  • de hierboven beschreven doeleinden;
  • eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren (bv. tien jaar voor gegevens die worden verzameld in het kader van de antiwitwaswetgeving);
  • de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn (tien jaar voor verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst).

   

  Als algemene regel geldt dat de meeste gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en tot tien jaar na het einde van de relatie. Opnames van elektronische communicatie voor opleidingsdoeleinden en doeleinden van interne controle worden één maand bewaard.

   

 6. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DIE UITOEFENEN?

  De betrokkene heeft verschillende rechten:

  • Recht op toegang – De betrokkene heeft het recht om de bevestiging te krijgen dat de hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, in voorkomend geval, om toegang te krijgen tot de hem of haar betreffende gegevens en om een kopie daarvan te verkrijgen.
  • Recht op rectificatie – De betrokkene heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kosteloos te laten rectificeren.
  • Recht op beperking van de verwerking – In bepaalde gevallen kan de betrokkene vragen om de verwerking te beperken, met name om de volgende redenen:
   • hij betwist de juistheid van de persoonsgegevens (de verwerking wordt beperkt gedurende de periode die nodig is om de juistheid van de gegevens te controleren);
   • in geval van onrechtmatige verwerking: hij maakt bezwaar tegen het wissen van zijn gegevens en vraagt om het gebruik ervan te beperken;
   • S.F.S. heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de gegevens zijn nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
   • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking (de verwerking wordt beperkt gedurende de periode die nodig is om na te gaan of S.F.S. dwingende gerechtvaardigde gronden nastreeft die zwaarder wegen dan uw belangen).

   Wanneer beperking van de verwerking wordt toegekend, worden de persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang.

  • Recht op wissing – De betrokkene kan op elk moment vragen om gegevens te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
   • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt;
   • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
   • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
   • de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
   • de gegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
  • Recht op verzet – De betrokkene heeft het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens om de gerechtvaardigde belangen van S.F.S. te dienen. S.F.S. zal de verwerking van die persoonsgegevens staken, tenzij het dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

   De betrokkene heeft ook het recht om te allen tijde en zonder opgave van reden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor directmarketingdoeleinden.

  • Recht op overdraagbaarheid – De betrokkene heeft het recht om in bepaalde gevallen de overdraagbaarheid van zijn gegevens te vragen, d.w.z. dat hij kan vragen om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan S.F.S. heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder dat S.F.S. dat verhindert, als:
   • de verwerking gebaseerd is op toestemming of op een contract; en
   • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés.
  • Recht om de toestemming in te trekken – De betrokkene heeft het recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

  Om deze verschillende rechten uit te oefenen, kunt u per e-mail een verzoek sturen naar S.F.S. sfbe-compliance@stellantis-finance.comof een verzoek indienen via uw klantenruimte op de site van S.F.S. Finance Belux https://myprofile.stellantis-financial-services.be.

  De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel, tel.: 02 274 48 00, contact@apd-gba.be. Hij kan ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in zijn eigen land. U vindt de contactgegevens van alle toezichthoudende autoriteiten hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_fr.